หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
 
พื้นที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยพื้นที่ตำบลแม่จะเรามีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงทางทิศตะวันตก มีความสูงโดยเฉลี่ย 200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทางด้านตะวันออกของตำบล เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ละเมา เป็นที่ราบสูง อยู่ในช่วง 300-945 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำบลมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเมย มีลำห้วยธรรมชาติไหลผ่านพื้นที่ตำบลหลายสายที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยมหาวัน ห้วยแม่จะเรา ห้วยบง และห้วยแม่ละเมา สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหลวง อยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (แม่สอด - แม่ระมาด) สำนักงานตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด ประมาณ 9 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดตากประมาณ 109 กิโลเมตร มีพื้นที่ 88.47 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 53,702 ไร่)
 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จะเรา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จะเรา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นมา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก
อาณาเขตโดยรอบพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง มีรายละเอียดดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
ทิศตะวันออก
 
ติดต่อกับ
 
ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
เทศบาลตำบลแม่จะเรา
  ทิศตะวันตก
 
ติดต่อกับ
 
แม่น้ำเมยกั้นระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ประเทศพม่า)  
 
 
 
ต้นโพธิ์ คือ สัญลักษณ์แห่งความสงบสุข ร่มเย็น ยั่งยืน รอบล้อมด้วยกรอบวงแหวนสีทอง อันหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ จึงมีความหมายโดยรวมว่า ความสงบ ร่มเย็น เจริญรุ่งเรือง อย่างยั่งยืน
 
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,732 คน แยกเป็น

ชาย 3,970 คน คิดเป็นร้อยละ 51.35

หญิง 3,762 คน คิดเป็นร้อยละ 48.65
จำนวนครัวเรือน 2,467 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 87.40 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งได้เป็น 3 ฤดู

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน - ตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
หมู่ที่ ชื่อบ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 31 33 64 27  
2   บ้านแม่จะเราสองแคว 309 322 631 239
  3   บ้านแม่จะเราสองแคว 283 230 513 209  
4   บ้านวังผา 1,044 1,013 2,057 622
  5   บ้านทุ่งหลวง 501 376 877 128  
6   บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 884 834 1,718 446
  7   บ้านห้วยบงใหม่ 309 335 644 274  
8   บ้านห้วยบง 500 506 1,006 438
  9   บ้านใหม่ 109 113 222 84  
  รวม 3,970 3,762 7,732 2,467
 
ที่มา : งานทะเบียนราษฏร อำเภอแม่ระมาด ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
 
 
การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง มีอาชีพหลักคือ อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนา ปศุสัตว์ และมีอาชีพรับจ้าง / รับราชการ

การทำไร่ พืชที่นิยมปลูกเป็นอันดับหนึ่ง คือ ข้าวโพด รองลงมาคือถั่วเขียว อ้อย มันสำปะหลัง

พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา แตงกวา แตงโม

สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ วัว กระบือ ไก่ และหมู

สินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียง คือ ไม้กวาดดอกหญ้า ตะกร้าสานด้วยไม้ไผ่ หมอน ผ้าห่ม