หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ , ๘ ความยาวรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๒,๖๖๐ ้มตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธื จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งหลวงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล และ แผ่นพับ(ท้องถิ่นก้าวไกลร่วมใจไปใช้สิทธิ) เลือตั้งในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามโครงการเลือกตั้ง(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง และนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำบอร์ดเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (หน้าบ้านนายหล้า กันทะวงศ์ ) ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมุ่ 6 (บ้านแม่หลวงเป็ง คำลิดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อกระจกโค้งมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6