หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
 
   
 
 
แนวทางการให้เทศบาลตำบลทุ่งหลวง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหา [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แ [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ผู้ใช้บริการสแกนเพื่อเช็คอินเข้าเทศบาลตำบลทุ่งหลวง [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.7-9 [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.1-6 [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
 
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ตก.4142 [ 19 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 18 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
 
 
 
ด่วนที่สุด การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 108 
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครงอท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตืดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 2 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือองคืกรปกครอง่ส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน \"พ้นภัย\" [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
ด่วนทีสุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
การขออนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 146 
มอบหมายภารกิจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 68 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจทางสายวิทยาศาสตร์ [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 37 
รายงานการจ่ายน้ำประปาโดยไม่คิดราคา [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
 


ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 คร [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 คร [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้อโต๊ะ ขนาด ๔ ฟุต พร้อมเก้าอี้มีพนักพิงปรับร [ 30 พ.ค. 2562 ]

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  อำนาจหน้าที่ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต แผนการใช้จ่ายงบประมาณประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ (23 เม.ย. 2558)    อ่าน 768  ตอบ 0  
ป้องกัน (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 784  ตอบ 0  
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 820  ตอบ 0  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ ของเ (15 ส.ค. 2557)    อ่าน 688  ตอบ 0  
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพน (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 749  ตอบ 0  
โรงพยาบาลแม่ระมาด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเง (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 829  ตอบ 0  
ประกาศโรงพยาบาลแม่ระมาด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (6 ส.ค. 2557)    อ่าน 1972  ตอบ 0  
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซด์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง (5 ส.ค. 2557)    อ่าน 770  ตอบ 0  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 757  ตอบ 0  
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้ (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 813  ตอบ 0  
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ (9 ก.ค. 2557)    อ่าน 798  ตอบ 0  
ขอเชิญสมัครอบรม “การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp” วันที่ 21-25 เมษายน 2 (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 848  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 ก.พ. 2557)    อ่าน 968  ตอบ 3  
    
  
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
ทต.ทุ่งหลวง