หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
 
   
 
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมทำความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ โรงเรียนบ [ 26 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 36 
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
บริษัท มิตรผล ไบโอเพาเวอร์ จำกัด ได้บริจาคแอลกอฮอล์ [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3710 / 2564📣 🔴 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโ [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
ประชุมปรึกษาหารืองานกิจการประปา [ 22 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 54 
ประชุมคณะทำงานทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง กรณีเทศบาลตำบลท [ 10 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 55 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 6 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 66 
ประกาศ คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3079/2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 97 
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3079/2564 มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 227 
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบ [ 31 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 71 
โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 97 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนค [ 26 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเส [ 26 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
 
 
 
แจ้งประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมของจังหวัด จำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอ หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 96 
ขออนุมัติแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนของรายงานการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศษรฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 107 
ด่วนที่สุด การแจ้งกำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด แจ้งปฏิทินการส่งจข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBECของสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (TCAS 65) [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ในสังกัด [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 102 
 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด การเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 90 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 96 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
ด่วนที่สุด การเบิกจ่ายเงินเยียวยา ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ฯ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 83 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 265 
ด่วนที่สุด การกำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
การจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 76 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 25 ตุลาคม 2564  [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 77 
ด่วนที่สุด การายงานเหตุการกระทำความผิดตามมตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างส่วนราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 74 
 
 
ติดตามผลการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2491  [ 27 ต.ค. 2564 ]
แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์ กค. มท 0803.3/ว2492  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2482 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
 


จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหล [ 27 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหล [ 27 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๒ โดยวิธ [ 18 ต.ค. 2564 ]

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  อำนาจหน้าที่ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต แผนการใช้จ่ายงบประมาณประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ (23 เม.ย. 2558)    อ่าน 7279  ตอบ 0  
ป้องกัน (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 1078  ตอบ 0  
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 1161  ตอบ 0  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ ของเ (15 ส.ค. 2557)    อ่าน 973  ตอบ 0  
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพน (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 1016  ตอบ 0  
โรงพยาบาลแม่ระมาด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเง (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 1269  ตอบ 0  
ประกาศโรงพยาบาลแม่ระมาด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (6 ส.ค. 2557)    อ่าน 2326  ตอบ 0  
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซด์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง (5 ส.ค. 2557)    อ่าน 1110  ตอบ 0  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 1037  ตอบ 0  
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้ (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 1163  ตอบ 0  
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ (9 ก.ค. 2557)    อ่าน 1088  ตอบ 0  
ขอเชิญสมัครอบรม “การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp” วันที่ 21-25 เมษายน 2 (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 1149  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 ก.พ. 2557)    อ่าน 1210  ตอบ 3  
    
  
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
ทต.ทุ่งหลวง