หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
 
   
 
 
การดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชั่น \\\"หมอชนะ\\\" [ 15 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน [ 1 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ดำเนินการจัดตั้งถังขยะติดเชื้อในชุมชนทุกชุมชน [ 21 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 138 
การเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลท่งหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประชุม kick off 90 วัน ปลูกผักสวนครัว [ 20 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 14/2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 15/2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 14/2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม [ 16 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศรายงานแผนผลการเบิกจ่ายตามไตรมาส2 ปีงบประมาณ2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 276 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 11/2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 10/2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 12/2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
 
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ตก.4142 [ 19 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 18 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
 
 
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
ด่วนที่สุด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 49 
การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณธกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 39 
การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 40 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 107 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 43 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
แจ้งการดำเนินการรับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 51 
ด่วนที่สุด การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 43 
การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ LEC ประจำปีการศึกษา2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 95 
ด่วนที่สุดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 49 
ด่วนที่สุด ขอประชาสัมพันธ์คู่มือที่เกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ(Fleet Card)ขององค์กรปกครองท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 68 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
 
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายชื่อใหม่]  [ 25 พ.ค. 2563 ]
 


ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 คร [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 คร [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้อโต๊ะ ขนาด ๔ ฟุต พร้อมเก้าอี้มีพนักพิงปรับร [ 30 พ.ค. 2562 ]

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  อำนาจหน้าที่ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต แผนการใช้จ่ายงบประมาณประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ (23 เม.ย. 2558)    อ่าน 758  ตอบ 0  
ป้องกัน (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 768  ตอบ 0  
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 813  ตอบ 0  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ ของเ (15 ส.ค. 2557)    อ่าน 676  ตอบ 0  
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพน (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 741  ตอบ 0  
โรงพยาบาลแม่ระมาด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเง (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 811  ตอบ 0  
ประกาศโรงพยาบาลแม่ระมาด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (6 ส.ค. 2557)    อ่าน 1959  ตอบ 0  
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซด์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง (5 ส.ค. 2557)    อ่าน 759  ตอบ 0  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 750  ตอบ 0  
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้ (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 801  ตอบ 0  
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ (9 ก.ค. 2557)    อ่าน 788  ตอบ 0  
ขอเชิญสมัครอบรม “การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp” วันที่ 21-25 เมษายน 2 (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 841  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 ก.พ. 2557)    อ่าน 963  ตอบ 3  
    
  
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
ทต.ทุ่งหลวง