หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
  
นายพจน์ ใจโฮ้งลำ
ประธานสภาฯ
 


 
นายเที่ยง ปัญญาดี
รองประธานสภาฯ


 
-ว่าง-
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายอภิรัตน์ แก้วมณี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายบุญมา รัตนานุรักษา
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสูน แก้วกลุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล


นางเพ็ญศรี ต้นสุพรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล


นางพยอม ยะเกี๋ยงงำ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายแสงเดือน ติ๊บลำเอี้ยง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจิโรจ จอสุย
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสิงห์แก้ว สิทธิแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสุรินทร์ ปงผาบ
สมาชิกสภาเทศบาล