หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 


 
นายสุรินทร์ ปงผาบ
ประธานสภาฯ
 


 
นางเพ็ญศรี ต้นสุพรรณ
รองประธานสภาฯ


 
นายวีรุตม์ อัจฉริยะเดชา
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายยงยุต สีนิ้วงาม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสูน แก้วกลุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายเนียร หม่อนกันทา
สมาชิกสภาเทศบาล


นายแสงเดือน ติ๊บลำเอี้ยง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจิโรจ จอสุย
สมาชิกสภาเทศบาล


นางเพ็ญนภา อินฟูลำ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจรัส ใจรุณ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายดวงแก้ว เพียรตา
สมาชิกสภาเทศบาล


นายชนกานต์ ชาญประเทศ
สมาชิกสภาเทศบาล