หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
 

ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ดังต่อไปนี้
1.ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จำนวน 3 คน
2.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่รับสมัคร เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
3. การขอรับใบสมัคร ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
4. การยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1.ใบสมัคร
2.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.ใบรับรองแพทย์
6.สำเนาวุฒิการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด
5.คุณสมบัติของผู้สมัครมี ดังต่อไปนี้
1.เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขต อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
2.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
3.มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี บริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
4.มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต
ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2563 เวลา 10.38 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X