หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 12/2563  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 12/2563 ประกาศไว้ ณ วันที่ 4 เมษายน 2563
เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จังหวัดตาก
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงออกประกาศให้สำนักงานที่ดินทุกแห่งในจังหวัดตาก ปิดการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภทเป็นการชั่วคราว เว้นแต่ธุรกรรมบางประเภทที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา ซึ่งมีผลให้ผู้ขอหรือคู่กรณีเสียสิทธิหรือประโยชน์ ได้แก่
1. การใช้สิทธิคัดค้านนิติกรรมระหว่างประกาศ เรื่องมรดก,ใบแทน,ขาย,ให้,จำนอง
2. การใช้สิทธิคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน
3. การคัดค้านแนวเขตที่ดินกรณีรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน เป็นต้น
4. การไถ่ถอนจากขายฝากที่จะครบกำหนด
5. การอายัดที่ดิน
6. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณี หรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง
ให้สถานที่ที่มีข้อยกเว้นให้เปิดบริการได้บางส่วน ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเคร่งครัด ทั้งการคัดกรองผู้ใช้บริการ วัดอุณหภูมิร่างกาย มีบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้เว้นระยะที่นั่งหรือยืนห่างกันให้เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด
ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2563 เวลา 10.36 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 20 ท่าน