หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
  
การลดหย่อนเงินการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนกรณีระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019  
 

ลดการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19
ครม. มีมติเห็นชอบ “ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนเงินการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนกรณีระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019”
เงื่อนไข
1. การจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 33 ให้เหลือร้อยละ 2 ของค่าจ้าง ทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน
2. ผู้ประกันตนมาตามมาตรา 39 ให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท จากเดิม 432 ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2563
ประโยชน์ : ลดภาระให้ผู้ประกันตน และนายจ้าง เพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 2.4 หมื่นล้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2563 เวลา 13.59 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 100 ท่าน