หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.สระบุรี ยินดีต้อนรับ
 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2927 30 ก.ค. 2562
แบบสอบถามเรื่องความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กต. มท 0818.4/ว2974 30 ก.ค. 2562
กำหนดการประชุมผ่านระบบ Web Conference เรื่อง การใช้งานเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2950 [กำหนดการ] 26 ก.ค. 2562
การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.ค. 2562
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว13057 [อบจ.] [เทศบาล อบต.] 26 ก.ค. 2562
เร่งรัดการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.5/ว2945 26 ก.ค. 2562
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2944 26 ก.ค. 2562
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2926 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.ค. 2562
แก้ไขเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2943 26 ก.ค. 2562
ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2887 25 ก.ค. 2562
การดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2929 25 ก.ค. 2562
การจัดตั้งสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว92 25 ก.ค. 2562
เพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม "การบริหารราชการท้องถิ่นภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่" ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2913 25 ก.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 กค. มท 0803.3/ว2906 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ค. 2562
แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2911 [อ้างถึง 1] [อ้างถึง 2] 24 ก.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ค. 2562
เชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2895 24 ก.ค. 2562
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กศ. มท 0816.5/ว2893 24 ก.ค. 2562
โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2863 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ค. 2562
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2714 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ค. 2562
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 858