หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.สระบุรี ยินดีต้อนรับ
 

ป่าชุมชนในหมู่ที่ 1 , 4 , 6 , 7
 
ถนนสายหลัก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 105 จากอำเภอแม่สอดไปอำเภอแม่ระมาด และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1215
ถนน รพช. จำนวน 4 สาย ได้แก่

ถนน รพช. ตก. 2017 (บ้านวังผา - บ้านวังแก้ว)

ถนน รพช. ตก. 3060 (บ้านวังผา - บ้านแม่กึ้ดใหม่)

ถนน รพช. ตก. 4003 (บ้านต้นผึ้ง - บ้านตีนธาตุ)

ถนน รพช. ตก. 5085 (โรงเรียนบ้านห้วยบง - บ้านห้วยบง)
แยกประเภทถนน / สะพาน

คอนกรีต จำนวน 9 สาย ระยะทางดรวม 30 กิโลเมตร

ลาดยาง จำนวน 8 สาย ระยะทางรวม 47 กิโลเมตร

ลูกรัง จำนวน 99 สาย ระยะทางรวม 42 กิโลเมตร

สะพาน คสล. จำนวน 6 แห่ง
 
       
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 4 สาย
บึง หนอง และอื่นๆ จำนวน 4 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 6 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 32 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 14 แห่ง
สระน้ำ จำนวน 93 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 4 แห่ง