หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 


นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาล


นางสาวเสาวลักษณ์ ชมชื่น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


ว่าที่ร้อยเอกธิติพันธ์ เด่นดวง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวพิชชาภา วรผรัณชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวธวัลกร อินอุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวอรวรรณ์ ปงรังสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสุทธิพงษ์ ธรรมานุวรรตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางรัตนา เตชะนอก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวกมลทิพย์ เดชอุปการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ