หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 


-ว่าง-
ปลัดเทศบาล


-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวเสาวลักษณ์ ชมชื่น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 095-8235531


ว่าที่ร้อยเอกธิติพันธ์ เด่นดวง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 093-0405914


นางสาวพิชชาภา วรผรัณชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 081-2811744


นางสาวธวัลกร อินอุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 081-9736293


นางสาวอรวรรณ์ ปงรังสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 084-3685771


นายสุทธิพงษ์ ธรรมานุวรรตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 087-3079803


นายวรวุฒิ ศรีคำลือ
พนักงานจ้างเหมาบริการ