หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง เขื่อน ฝาย ให้ครอบคลุมพื้นที่

พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา และการสรรหาพลังงานทดแทน

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และเพื่อการเกษตร

การวางและจัดทำระบบผังเมือง
 

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวางแผน การประกอบอาชีพ การลงทุน พาณิชกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ

พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณสุขและการอนามัย

ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

พัฒนา ปรับปรุงแหล่งชุมชน ที่อยู่อาศัย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ส่งเสริมและบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และการบรรเทาสาธารณภัย